19. juni 2024

Kære Ulla, det er ikke diffust hjernespind

Af Hanne Berg og Bent Fischer-Nielsen (SF), byådsmedlem og -kandidat

Naturfredningsforeningens forslag til fredning med søsti støttes af Miljøstyrelsen.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har som bekendt udarbejdet et forslag til en mere omfattende fredning med en gangsti rundt om Esrum Sø. Byrådsmedlemmer og byrådskandidater fra SF hele vejen rundt om Esrum Sø støtter dette forslag.

Miljøstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen støtter Naturfredningsforeningens forslag til fredning inkl. sti. Hillerød Kommune er med til at stille DN’s forslag.

SF har præcist ud fra DN’s kortbilag optegnet de eksisterende stier med grønt og de nye dele af stien med rødt. Det fremgår bl.a., at der i Fredensborg Kommune kun skal etableres 2,8 km ny sti til at supplere eksisterende stier.

Nu er det så, at byrådsmedlem Ulla Hardy-Hansen (K) i Uge-Nyt den 7. april skriver, at det er folkesocialisters “hede drømme vederlagsfrit at kunne trækker røde streger – ikke altid er trukket ud fra konkret viden, men ofte styret af diffust hjernespind – gennem anden mands ejendom”.

Som det fremgår ovenfor, har SF ikke trukket en eneste rød streg, men alene gengivet og støttet DN’s forslag til gangsti.

DN har ud fra et grundigt kendskab til området i ti år arbejdet med stiforløbet og ændret det med størst mulig hensyntagen til naturen og lodsejerne. Hvis fredningen og stiforløbet var styret af “diffust hjernespind”, var det næppe støttet af Miljøstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og Hillerød Kommune. Berørte lodsejere vil få kompensation i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven.

Vi synes ikke, at Ulla Hardy-Hansens debatform er et byrådsmedlem værdigt.

Derimod ser SF hele vejen rundt om Esrum Sø frem til, at Fredningsnævnet på et tidspunkt forhåbentligt vedtager fredningen med en gangsti, som efter DN’s vurdering ikke skader naturen. Stien vil give alle borgere adgang til at opleve det enestående kulturlandskab omkring den statsejede Esrum Sø.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN