27. februar 2024

Stine Rahbek Pedersen

Afbureaukratisering, hjælp til inklusion, tillid til faglighed og grøn omstilling

Natur, miljø og klima skal prioriteres både økonomisk og have større politisk fokus i Ballerup Kommune. Vi i Ballerup kommune skal reducere CO2 udledningen med 18.000 ton inden 2030 for at levere vores andel af klimareduktionen. Vi vil arbejde for at oprette et fagligt politisk udvalg der kun varetager klima, innovation, natur og grøn omstilling, for efterslæbet er så stort at det kræver en ekstraordinær indasats. Det skal vi gøre ved at gøre det nemt for borgere, virksomheder og alle andre der færdes indenfor Ballerups kommunegrænse at træffe det klimavenlige valg. I Enhedslisten vil vi investere i klimaet og ansætte fem personer mere end det ene årsværk der nu er i Forvaltningen. Det vil vi fordi vi vil prioritere at udrulle fjernvarme, gøre det nemt at udskifte oliefyr, sikre at alle politiske beslutninger vurderes i forhold til deres klimabelastning, vi vil etablere et hus, og ansætte folk der skal muliggøre at byggematerialer, møbler etc. Kan genbruges når de afleveres på genbrugsstationen. I vores budget 2022 har vi i Enhedslisten Ballerup afsat mere end 30 mio. kr. til klimatiltag.

Naturen skal opprioriteres og vi vil prioritere at igangsætte naturforbedringstiltag der kan skabe levesteder til dyr, planter og oplevelser til os andre. Og så siger vi stop til mere byggeri der belaster naturen. Vores søer er spildevandstekniske anlæg hvor urenset vand, fyldt med næringsstoffer, mikroplast og miljøfremmede stoffer ledes ødelægger vandkvaliteten. Vi skal løfte naturen for en rig natur med masser af levesteder er vigtig, konkret vil vi prioritere naturen med mere end 9 mio. kr. ekstra med vores budget for  2022.

Byudviklingen har taget fart og i Enhedslisten mener vi nok er nok, og vi vil ikke være med til at bygge  på arealer der belaster naturen direkte ved at lægge beslag på grønne arealer der kunne være blevet til natur, eller bygge nyt der skaber øget aktivitet og dermed forstyrrer naturen. Vi har sagt nej til byudvikling i Jonstruplejren, Kildedal og på Baltorpplænen og det vil vi fortsætte med.

Jeg mener det er utroligt vigtigt at vi afbureaukratiserer vores kommune, daginstitutioner og skoler detailstyres og det er på tide at vi giver ansvaret tilbage til dem. Derfor vil vi afskaffe dagtilbudsdistriktsstrukturen, Og dermed lade en enkelte daginstitution igen få deres egen bestyrelse, egen økonomi, lave egne læreplaner mm og skolerne skal fortælle os hvordan de vil udvikle sig. Om der skal være en skole på en eller flere matrikler, toning, linjer, eller noget helt andet.

Inklusion skal prioriteres og det koster penge, derfor skal vi tilføre den økonomi, der muliggør at skolerne og daginstitutioner kan hjælpe det enkelte barn. Det mener vi alvorligt og derfor har vi i Enhedslistens budget 2022 har vi afsat mere end 6. Mio kr. mere end resten af Kommunalbestyrelsen.

Idræt og sport er vigtigt derfor skal vi have ordentlige faciliteter, ordentlige omklædningsrum og så skal vi have etableret langt flere udefaciliteter der understøtter sport.

Skattelettelser er ikke Enhedslistens prioritet, men da anlægsloft og serviceloft forhindrer at vi bruger de skattemidler vi har, vil vi give nogle af dem tilbage. Med Enhedslistens Budget 2022, tilbagebetaler vi 78 mio kr. til borgerne med et tilskud fra staten på 67 mio kr. Vi ville meget hellere bruge pengene på velfærd men intet tyder på det bliver muligt og så skal vi ikke ligge og ruge på guldet som en grådig drage.

Fattigdom er uhørt i et rigt land som Danmark, og i Ballerup lever 490 børn i relativ fattige familier, vi har hjemløse og de har har mest brug for en bolig sendes bagerst i boligkøen fordi Ballerupaftalen tillader boligselskaberne at lade de med uddannelse og job springe foran i køen. Uanset om boligområdet er belastet eller ej. Det vil vi gøre op med og derfor arbejder vi for at få lavet en fattigdomsstrategi, så vi kan komme i gang med  stýstematisk, strukturerede indsatser for dem der har det sværest. Vi skal have de der har behov for en bolig forrest, vi vil arbejde for skæve boliger og i samarbejde med de socialøkonomiske virksomheder Huset Venture, Grantoftegaard og Specialisterne fremme arbejdspladser der understøtter at mennesker der har særlige behov kan bidrage til samfundet – vi vil skabe flere neurodiverse  arbejdspladser internt i kommunen og understøtte at flere virksomheder gør det.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN