21. juli 2024

Regeringen svigter klimaet - og meget andet

Hovedformålet med de 15 naturnationalparker (NNP), som regeringen vil gennemtrumfe sammen med de røde partier, er at fremme natur og biodiversitet. Dette gode formål er jeg fuldkommen enig i. Problemet er, at regeringen har valgt en løsning med indhegning af enorme statsskovarealer, der er total ensidig og som tilsidesætter en række andre meget vigtige hensyn.

Den valgte løsning er baseret på såkaldt rewilding med store græssende dyr i skovene hele året samt udlægning af 75000 hektar urørt skov. Det lyder alt sammen forjættende, men regeringen undlader at fortælle om den store bagside af medaljen.

For det første er der intet videnskabeligt belæg for, at rewilding er et vidundermiddel i forhold til biodiversiteten. Man tilsidesætter årtiers naturnære skovdrift til fordel for et eksperiment med naturen.

For det andet er det dybt kritisabelt at gradbøje dyreværnsloven for bane vej for rewilding – noget som blandt andet Dyrenes Beskyttelse og Det Veterinære Sundhedsråd har stillet sig stærkt kritiske overfor.

For det tredje er det i en krisetid med alvorlig mangel på træ helt på månen at udlægge 75000 hektar statsskov som urørt skov, hvor træerne fremover skal rådne i skovbunden i stedet for at gavne samfundet. Herved tilsidesætter regeringen også dens egne planer om mere bæredygtigt byggeri, der i årene frem vil kræve langt mere tømmer fra skovene. Læg dertil den højaktuelle mangel på træpiller, flis og træbriketter. Vi skal i de kommende år satse på en markant forøgelse af det danske skovareal.

For det fjerde har det store negative økonomiske og jobmæssige konsekvenser for det danske skovsektor og træindustrien, at man standser træproduktionen på så store arealer. Vi kan sagtens udlægge passende arealer landet over med urørt skov. Men lad os dog gøre det i samarbejde med private skovejere i forbindelse med frivillig certificering af skove med deraf følgende merpris for træet fra resten af skoven. Lyt til erfarne skovfolk.

For det femte er regeringens NNP-koncept en voldsom underminering af dens egen klimamålsætning. Producerende skove virker som gigantiske CO2-støvsugere. CO2 lagres i træet i mange år, hvis det bruges i byggeri. Og træ anvendt til energi fortrænger fossile brændsler. Med den manglende danske træproduktion tvinges vi til at importere træ fra andre dele af verden. Det koster enorme mængder CO2 til transport. Dette dybt alvorlige klimasvigt har regeringen behændigt undladt at oplyse noget om i L229, der er loven bag NNP. Det kan undre, at regeringen og dens røde støttepartier uden videre vælger at svigte klimaet så groft.

Konklusion: Der er behov for en helhedsorienteret NNP-plan, hvor fremme af natur og biodiversitet går hånd i hånd med alle de øvrige vigtige hensyn omkring skovene. Herunder også hensynet til dyrene og de mennesker, der holder af at færdes frit og trygt i skovene. Og en plan, hvor vi i de kommende år øger det danske skovareal markant. Det er en ommer!


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN