17. april 2024

Familieretshusene og forebyggende aktiviteter

  • Baggrund

Omstændighederne ved Livets begyndelse (her menes efter fødsel) danner grundlaget for ethvert menneskes udvikling og selvværd og selvforståelse. Derfor er det vigtigt at tilbyde hjælp til de familier, der kommer i krise og hvor samarbejdet ikke fungerer imellem mor og far. Hjælpen skal iværksættes, hvis familien selv kommer for at bede om hjælp eller ved at frontpersonalet bliver opmærksom på, at barnet mistrives pga. forældrenes situation, så skal der være mulighed for at tilbyde ”Kursus i fælles forældreansvar” eller decideret ”parkursus”. Der er evidens for, at en tryg opvækst også mindsker risikoen for psykiske lidelser senere hen i livet.

I 2020 var antallet af sager i Familieretshusene (FRH), der ventede de på afgørelse, uoverskuelig og ventetiden på en afgørelse kunne tage helt op til et år; hvilket var stik imod hensigten med reformen af den gamle sagsproces, som Statsforvaltningen varetog; at barnets tarv er i centrum. Reformen er ikke lykkedes.

Familieretshusene fik tilført kr. 238 mio i 2021 til nedbringelse af de såkaldt røde sager, hvor konfliktniveauet er på sit højeste.

Familieretshusene fortæller i dag, at tilførslen af midlerne fra finansministerie har bragt sagsbunkerne ned.

KD vil gerne sikre sig, at bunkerne ikke stiger igen, når puljen af de ekstraordinære midler er brugt op, hvad har Familieretshusene lært og hvad vil de gøres anderledes for rat sikre at bunkerne ikke stiger igen.

  • Udfordringer  

 Lang ekspeditionstid i Familieretshusene er med til, at Familieretshusets afgørelse ofte sker til fordel for den part, der har barnet/børnene i sin varetægt – dette er medvirkende til at mange forældre udnytter dette faktum og mange forældre eskalerer derfor sager med grundløse beskyldninger om modpartens uegnethed som forælder. Derved trækkes en afgørelse i sagen ud.

Ventetiden har en skadende effekt på barnets trivsel. Røde sager, skal have en fast track.

Løsning – med afsæt i KD´s værdier og principper

 KD ønsker i 2030 planen at hjælpe de børn som er kommet i klemme, specielt i de sager, der er til behandling i FR, som har rød status. Barnet er i klemme imellem mor og far, imens sagen trækker ud med an afgørelse. Røde sager skal derfor have en særlig opmærksomhed på at blive afgjort langt tidligere.

Jeg går til valg på, at de nuværende sagsbunker i FRH løses ved at det igangværende oprydningsarbejde, har givet FR en læring, der sikrer at sagerne ikke stiger igen og i øvrigt nedbringes til en acceptabel ventetid. Hele processen omkr. FRH skal evalueres og gentænkes.

Forebyggelse:

Vi skal lære af erfaring med behandling af ”familiesager” fra andre lande ex. Norge eller de kommuner i Danmark, hvor man i dag tilbyder Par kurser e.l.; – hvad er læringen og hvordan kan lignede initiativ implementeres i andre kommuner om eks. parkursus eller kursus i Fælles Forældre ansvar. Opfølgningen skal gøres målbar og opfølgningen skal ske halvårligt.

I arbejdet skal Center for familie udvikling, Kvindekrise centrene og Mande krisecentrene og Børns rettigheder m.fl. involveres i det analytiske og forberedende arbejde for at sikre at grundlaget for en reform af familieretssystemet sker på en måde og i tempo, hvor sandsynligheden for succes kan mærkes, ses og måles.

  • Forventede forandringer

 Tilbud om kursus i Fælles forældremyndighed og Parkursus til forebyggelse af ”grimme” skilsmisser og nedsætte antallet af røde sager i FR med 50%.

  • Anslået investeringer

 Tilbud om kursus i fælles forældremyndighed og Parkursus tilbydes som pilot i 10 kommuner, hvor de skal køre som pilotprojekt. Forventet investering pr. par kr. kr. 5.000.

Antal par 10 = investering kr. 50.000.

Erfaring fra de kommuner, der allerede i dag tilbyder par-kurser, skal indhentes og analyseres og læringen skal deles landsdækkende.

Opfølgning skal ske ved feedback og evaluering fra kursusdeltagerne og kursusformidlere. Antallet af sager i FR over de næste 5-10 år skal der holdes skarpt øje med for at sikre, at effekten af de tilbudte kurser i de enkelte kommuner kan aflæses i statistikkerne.

Målsætning: Fald i Røde sager til behandling i FR 50% inden for 2023.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN