30. maj 2024

Klimasikring og nytteprincip – Klimabroen og dæmning er i strid med Lov

Alt strømmende vand, for eksempel vand fra Skybrud, stormflod m.v. skal forvaltningsmæssigt håndteres efter vandløbsloven. Det siger loven og bekendtgørelsen om lov om vandløb.

§24. udgifterne i forbindelse med foranstaltninger, der er nævnt i §16 og §18, afholdes af de grundejere, der skønnes at have nytte af foranstaltningerne.

Udgifterne fordeles mellem grundejerne efter den nytte, foranstaltningerne har for den enkelte ejendom.

Randers Kommune vil med anlæg Klimabroen og dæmning samt Klimabåndet, bryde gældende lov, da man ikke som LOV foreskriver, får anlægget betalt af grundejere efter nytteværdi, men derimod lader den fælles Kommunekasse betalt af alle Kommunens borgere, og det vil være i strid med LOV

Kommunen har derfor ikke lovhjemmel til at etablere Klimabroen og klimadæmning over det nordlige havnebassin, da det vil være i strid med gældende lov og derved brud på Legalitetsprincippet.

Kommunen har på borgermøder klart tilkendegivet at borgere udenfor Klimabroens og Flodbyens arealer skal klare sig selv i forhold til Kystsikring og det betyder så at Kommunen bryder Lighedsgrundsætningen.

Det følger af den almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, at hvis de væsentlige forhold i en sag er ens, skal sagerne behandles lige i retlig henseende. Myndighederne må således ikke foretage usaglig forskelsbehandling.

Herudover er Kommunens klimabroprojekt i strid med Proportionalitetsprincippet, idet at der findes bedre og langt billigere klimatilpasningsløsninger, eks. simpel forhøjning af Kajkanter med 1 meter eller oversvømmelser af lavbundsjorde m.v.

Proportionalitetsprincippet indebærer, at en myndighed skal vælge den mindste indgribende foranstaltning mv. blandt dem, der er egnede, og at foranstaltningen mv. skal stå i rimeligt forhold til det mål, der forfølges.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN