26. maj 2022

Randers Kommune

Østbroen og trafikken til vands

Tal fra virkligheden – mere trafik i Randers Fjord end i Mariager Fjord!

Som det fremgår af billedet og planen for bebyggelsen på havneområdet, er der ikke tale om højhuse. Der er også offentlig adgang til vandet

Af læserbreve og indlæg på faceb0ok fremgår det, at der skulle være væsentligt flere erhvervsskibe (cirka 11 pct.) der krydser Hadsundbroen, end der vil krydse en Østforbindelse. Dermed vil det trafikale konsekvenser ved broåbning på en Østforbindelse være mindre end de er ved Hadsundbroen. Helt konkret oplyses det, at der er 536 og 535 passager i 2018 og 2019 af Hadsundbroen.

Det er ikke til at gennemskue hvorledes regnestykket om de 11 pct. i læserbrevet er beregnet. Det skal dog bemærkes, at man skal sammenligne passager med passager og skibe med skibe. 

Flere erhvervskibe!

Som  kan forstå læserbrevet henvises der til 536 passager svarende til 268 skibe, da et erhvervsskib både skal ind og ud af fjorden. Den umiddelbare tolkning er derfor, at Østbroen i læserbrevet har glemt dette. Tallet på 268 skal derfor sammenlignes med de 464 skibe til Randers havn i 2019 og 499 skibe i 2020, der er efter Randers Havns egne tal. Altså er der flere erhvervsskibe i Randers Havn. Ikke færre.

Det samme billede fås, hvis der trækkes statistik fra Danmark Statistik for henholdsvis Randers Havn samt Hobro havn og Dansk Salt Havn. Hobro Havn og Dansk Salt Havn ligger indenfor Hadsundbroen.

Når man anvender tal fra Danmarks Statistik er der afvigelser fra andre opgørelser. Det er umuligt  redegøre for de definitionsforskelle mellem tallene i læserbrevet, Randers Havns tal og i Danmarks statistik, der giver afvigelser. Men det er muligt at sammenligne, hvor definitionerne er ensartede.

Fra Danmarks Statistik

Det fremgår det, at der er mellem 2 og 3 gange så mange anløb til Randers Havn som til Hobro havn og Dansk Salt Havn. Det tidligere oplyste tal fra DanPilot på cirka 170 erhvervsskibe der passere Hadsundbroen årligt (som også problematiseres i læserbrevet) passer til tallene for 2018 og 2019 fra Danmarks Statistik. Det fremgår også af Danmarks Statistik, at godsmængden også er mellem 2 og 3 gange så høj i Randers Havn som i Hobro Havn og dansk Salt Havn.

Tallene kan findes her: https://www.statistikbanken.dk/20298

Der er derfor ingen tvivl om, at der er større aktivitet til Randers erhvervshavn end til havnene i Mariagerfjord. Den samme melding kommer også fra lodserne.

Det er tidligere oplyst, at Randers Havn forventer anløb af cirka 600 skibe om året svarende til cirka 1.200 broåbninger alene pga. erhvervsskibene, når man ser nogle år frem. 

Som det fremgår af det tidligere  er der ikke indregnet eventuelle åbninger af Østforbindelsen for lystbåde.

Det interessante i diskussionen i forhold til de trafikale konsekvenser er dog ikke, hvorfor en bro skal åbnes. Men hvor mange gange den skal åbnes.

Hadsundbroen

Det kan oplyses, at Hadsundbroen åbnes for erhvervstrafik efter bestilling. Derudover åbnes Hadsundbroen for lystbåde på faste tidspunkter mellem solnedgang og solopgang, hvis der er lystbåde, der bestiller passage. Frekvensen varierer over året, men er 1 eller 2 gange i timen (kl. hel og halv). Hadsundbroen har en lavere frihøjde (2,8 m), end de forventede max. 5. meter for Østforbindelsen.

Samlet set åbnes Hadsundbroen 1500-1800 gange om året. Pr. 5. november 2021 er der sket 1565 passager. Tallet er stigende på grund af at der er flere lystsejlere i kølvandet på corona. I træskolængder er 500 af åbningerne pga. erhvervsskibe. Og 1000 pga. lystbåde

Anvendes den samme ”åbne-lukke” model for Østforbindelsen, som for Hadsundbroen, må der forventes at blive tale om mere end 2.000 åbninger af Østforbindelsen om året som følge af, at lystbåde skal passere. 1.200 fra erhvervsskibe og 800 fra Lystbåde. Der er tale om overslag, da den forventet højere gennemsejlingshøjde for Østforbindelsen formentlig reducerer antallet af åbninger som følge af passerende lystbåde. I den modsatte retning trækker dog, at det er vurderingen fra såvel lodser som Hadsundbroen er, at der er markant mere trafik på Randers Fjord end på Mariagerfjord.

Det skal bemærkes, at Hadsundbroen har cirka den samme trafikmængde, som forventes på Østforbindelsen (12.000 køretøjer i døgnet) og meldingen fra Hadsundbroen er, at åbningerne af broen kan give massiv kødannelse.

Lystbåde

Skal Østforbindelsen åbnes cirka 2000 gange om året svarer det til knap 6 gange i døgnet eller 45-60 minutters åbningstid. Dette må forventes at være et minimum. Det er derfor ikke vurderingen at antallet af åbninger af Østforbindelsen (1200) er overestimeret i tidligere svar. Nærmere tværtom.

Man kan naturligvis vælge en model, der vil reducere antallet af åbninger af en Østforbindelse for lystsejlere i Randers Fjord. Eksempelvis ved kun at åbne to gange i døgnet hele året, hvis åbning bestilles. Evt. suppleret med flere åbninger i sæsonen. Alt andet lige vil dette dog indskrænke lystbådenes aktivitet i Randers Fjord.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN